Usluge veštačenja Sudijski_cekic

Veštačenje predstavlja sudsko-procesnu radnju i rezultat je savremenog pravosudnog sistema. U toku utvrdjivanja materijalne istine, sudovi se sve više oslanja na nalaze i mišljenja stručnjaka, iz onih oblasti na koje se sudski procesi odnose. Sudski veštak je stručno i profesionalno lice koje ispunjava kako formalne tako i suštinske uslove da se može baviti ovim časnim i odgovornim poslom. Veštak je pre svega saradnik suda i sudije pri čemu svojim stručnim nalazom i mišljenjem u velikoj meri pomaže sudu da se utvrdi materijalna istina, odnosno, da utvrdi odredjenu konkretnost činjenica, nakon čega se otvara ili zaključuje rasprava, odnosno procesna radnja. Od kvaliteta i sveobuhvatnosti nalaza i mišljenja sudskog veštaka zavisi kako tok tako i ishod sudskog ili vansudskog postupka.
Iz tog razloga se pred sudskog veštaka postavlja zadatak koji treba da obavi u skladu sa raspoloživom dokumentacijom ali i najboljim stručnim znanjem i moralnim načelima.
Pored stručnosti veštak treba da poseduje i smisao da materiju veštačenja pretvori u Izveštaj sa nalazom i mišljenjem i time pomogne kako sudu i sudiji tako i strankama u sporu tako što će materiju veštačenja prezentovati nepristrasno, stručno i na jasan i razumljiv način.

Poslovna Agencija Abacus, je specijalizovana za veštačenje  iz ekonomsko finansijske oblasti veštačenja. Za Vas i vaše potrebe vršićemo savesna, stručna i na najboljem znanju zasnovana veštačenja iz svih faza koje obuhvata ekonomsko-finansijska oblast veštačenja. Naša veštačenja se pre svega zasnivaju na naučnim činjenicama, koje su opšteprihvaćene u ekonomsko-finansijskoj oblasti ali razumljiva za sve učesnike, kako sudskog tako i vansudskog procesa.

Oblasti iz kojih vršimo veštačenja obuhvataju sve oblasti iz domena ekonomsko-finansijskih veštačenja i to:

 1. obračun zakonske zatezne kamate po proporcionalnoj metodi u skladu sa Zakonom;
 2. obračun poreske kamate;
 3. obračun ugovorne (slobodno formirane) i fiksno ugovorene (mesečne i godišnje) kamate;
 4. obračun revalorizacije po metodu rasta indeksa potrošačkih cena/rast cena na malo;
 5. ostali sistemi obračuna kamata prema zahtevu korisnika;
 6. metode valorizacije ekonomskih vrednosti;
 7. veštačenja iz oblasti rada i radnih odnosa;
 8. veštačenja u dužničko-poverilačkim odnosima;
 9. veštačenje u poreskim procesima i postupcima;
 10. veštačenja u vezi sa bankama, osiguravajućim društvima, finansijskim institucijama itd.
 11. sva veštačenja iz ekonomsko-finansijske oblasti, u poslovanju svih privrednih subjekata.
 12. specijalna veštačenja iz ekonomsko-finansijske oblasti veštačenja, a na zahtev suda, stranaka ili zastupnika stranaka u radnim, parničnim, upravnim i krivičnim predmetima.

Navedene usluge vrši Sudski Veštak Miloš Basaraba, broj i datum rešenja: 740-05-02068/2010-03 od 06.07.2011 godine. Detaljnije informacije možete dobiti na sajtu Ministarstva Pravde, u delu Registar stalnih veštaka:

 

 

Usluge veštačenja, možete poručiti putem telefona 063 454 054 ili 064 26 10 054, ili putem obrasca za poručivanje usluga veštačenja:

OBRAZAC ZA PORUČIVANJE USLUGA VEŠTAČENJA

Vaše ime i prezime:*

Vaš e-email:*

Vaš telefon:*

Vrsta usluge veštačenja:*

Detaljnije objašnjenje potrebnog veštačenja:

Polja označena * su obavezna !

Molimo Vas da zbog borbe protiv spama unesete sigurnosni kod. Hvala.

captcha