OBRAČUN POREZA NA DOHODAK GRADJANA ZA 2011. GODINU

 

• Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2011. godinu podnosi se na Obrascu PPDG-5 do 15. marta 2012. godine.• Obavezu podnošenja poreske prijave imaju fizička lica – rezidenti, uključujući i stranca rezidenta, koja su u 2011. godini ostvarili ukupan godišnji dohodak veći od – 1.898.388 dinara.

 

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se i plaća u skladu sa odredbama čl. 87, 88, 89. i 117. Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011 i 91/2011 – US – dalje: Zakon).

Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2004, 19/2007, 20/2010 i 23/2010 – ispr. i 8/2011 – dalje: Pravilnik) propisan je obrazac poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana Obrazac – PPDG-5.

• Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, uključujući i stranca – rezidenta, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

• Zarade i oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, prihodi sportista i sportskih stručnjaka i drugi prihodi, umanjuju za doprinose za obavezno socijalno osiguranje najviše do iznosa doprinosa plaćenih na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, na iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za godinu za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana. To znači da iznos umanjenja oporezivih prihoda po osnovu plaćenih doprinosa ne može biti viši od iznosa doprinosa plaćenih na najvišu godišnju osnovicu doprinosa.

• Godišnji porez na dohodak građana plaća se na osnovicu – oporezivi dohodak (dohodak za oporezivanje umanjen za priznati iznos ličnih dobitaka) iz člana 88. Zakona, po sledećim stopama:

– na iznos oporezivog dohotka u visini do šestostruke prosečne godišnje zarade – 10%;

– na iznos oporezivog dohotka u visini preko šestostruke prosečne godišnje zarade – 10% na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade + 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade.

Neoporezivi iznosi

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica – rezidenti, uključujući i stranca – rezidenta, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2011. godini iznosi 632.796 dinara (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2012).

Saglasno tome, godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu plaćaju fizička lica – rezidenti koji su u 2011. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 1.898.388 dinara.

 

Poreski obveznik

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana je fizičko lice – rezident Republike Srbije, bilo da je državljanin Republike Srbije ili stranac.

Rezident Republike Srbije u poresko – pravnom smislu, saglasno odredbi člana 7. Zakona, jeste fizičko lice koje:

– na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa;

– na teritoriji Republike, neprekidno ili s prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini;

Navedeni uslovi za sticanje statusa rezidenta Republike Srbije propisani su alternativno, što znači da je dovoljno da bude ispunjen jedan od postavljenih uslova da bi određeno lice imalo status rezidenta. Kako je utvrđivanje rezidentstva faktičko pitanje, to status rezidenta utvrđuje u svakom konkretnom slučaju nadležni poreski organ prema svim relevantnim elementima za utvrđivanje rezidentnosti.

Takođe, saglasno Zakonu rezident Republike je i lice upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova za fizičko ili pravno lice – rezidenta Republike ili za međunarodnu organizaciju.

Fizičko lice – rezident Republike, obveznik je poreza na dohodak građana za dohodak ostvaren kako na teritoriji Republike Srbije, tako i u drugoj državi (stav 1. člana 7. Zakona).

Ako je obveznik godišnjeg poreza ostvario dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, kod oporezivanja tog prihoda u toku godine ima pravo na poreski kredit u visini tako plaćenog poreza, s tim da taj kredit ne može biti veći od iznosa poreza koji bi se dobio primenom odredaba Zakona na dohodak ostvaren u toj državi, saglasno članu 12. Zakona. U tom slučaju poreski obveznik mora nadležnom poreskom organu da podnese dokaz o plaćenom porezu u drugoj državi, kako bi mogao da ostvari pravo na poreski kredit, odnosno umanjenje iznosa poreza obračunatog primenom odredaba Zakona. Tako obračunati i plaćeni porez, kod utvrđivanja dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana, predstavlja odbitnu stavku za čiji iznos se umanjuje prihod koji podleže oporezivanju (oporezivi prihod, koji je predmet oporezivanja godišnjim porezom, na koji je plaćen porez u drugoj državi umanjuje se za tako plaćeni porez).

Fizička lica – rezidenti koji su obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, obveznici su za dohodak ostvaren na teritoriji Republike i za dohodak ostvaren u inostranstvu.

Oporezivi prihodi

 

Predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana su prihodi koji su isplaćeni, odnosno ostvareni u periodu od 1.1. do 31.12.2011. godine, saglasno odredbi člana 87. stav 2. Zakona, nezavisno za koji se period isplate odnose, i kao takvi oporezovani u 2011. godini.

Godišnjim porezom na dohodak građana oporezuju se prihodi:

1) zarada iz čl. 13. do 14b zakona;

2) oporezivi prihod od samostalne delatnosti iz čl. 33. i 40. zakona;

3) oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iz čl. 55. i 60. zakona;

4) oporezivi prihod od nepokretnosti iz čl. 68. i 70. zakona;

5) oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari iz člana 82. st. 3. do 5. zakona;

6) oporezivi prihod od osiguranja lica iz člana 84. st. 2. i 3. zakona;

7) oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a zakona;

8) oporezivi drugi prihodi iz člana 85. zakona;

9) prihodi po osnovima iz tač. 1) do 8) tog stava, ostvareni i oporezovani u drugoj državi.

 

Prema tome, dohodak koji podleže oporezivanju godišnjim porezom na dohodak građana utvrđuje se kao zbir oporezivih prihoda ostvarenih po navedenim osnovima, umanjen za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje na te prihode, i neoporezivi iznos za fizičko lice rezidenta, uključujući i stranca rezidenta – 1.898.388 dinara.

 

Prihodi koji se ne oporezuju

Godišnjim porezom na dohodak građana ne oporezuju se:

prihodi od poljoprivrede i šumarstva (prihod po tom osnovu, inače, oslobođen je od plaćanja poreza na dohodak građana za period od 2004. do 2012. godine);

prihodi od kapitala, član 61. Zakona (kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti; dividende i udeli u dobiti; primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti – u novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija; uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe, izvršene u skladu sa zakonom; primanje člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda);

prihodi od kapitalnih dobitaka, član 72. Zakona i

prihodi od igara na sreću, član 83. Zakona.

Prihodi na koje se u toku godine ne obračunava i ne plaća porez na dohodak građana, bilo zato što su izuzeti od oporezivanja (npr. penzije, invalidnine, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, otpremnine do utvrđenog neoporezivog iznosa i druga primanja iz člana 9. Zakona) ili su oslobođeni od plaćanja poreza (npr. neoporezivi iznosi), ne ulaze u osnovicu godišnjeg poreza.

Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje

U osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana, navedeni prihodi iz člana 87. stav 2. Zakona uključuju se umanjeni za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na te prihode.

• Prihodi ostvareni po osnovu zarade, autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, naknada za rad sportista i sportskih stručnjaka i drugih prihoda, umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je ostvarilo prihode. Ti oporezivi prihodi umanjuju se za doprinose za obavezno socijalno osiguranje najviše do iznosa doprinosa plaćenih na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, na iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana (stav 4. član 87. Zakona). Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2011. godinu iznosi 3.163.980 dinara (“Sl. glasnik RS”, br. 7/2012).

• Prihodi ostvareni po osnovu samostalne delatnosti, davanja u zakup nepokretnosti, davanja u zakup pokretnih stvari i osiguranja lica, umanjuju se za porez plaćen u Republici na teret lica koje je ostvarilo prihode.

• Prihodi po osnovu zarade, oporezivi prihodi od samostalne delatnosti, oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, oporezivi prihodi od nepokretnosti, oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari, oporezivi prihodi od osiguranja lica, oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka i oporezivi drugi prihodi, koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi, umanjuju se za porez plaćen u drugoj državi. Radi ostvarivanja prava na umanjenje navedenih prihoda za porez plaćen u drugoj državi, obveznik treba da podnese potvrdu nadležnog organa te države o plaćenim porezima.

Shodno tome, u slučaju kada su u drugoj državi ostvareni prihodi na koje je u toj državi obračunat i plaćen porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, saglasno odredbi člana 87. stav 5. Zakona, obvezniku se kao odbitna stavka prilikom utvrđivanja poreske osnovice za obračun godišnjeg poreza na dohodak građana priznaje samo porez, dok se za iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje plaćenih u drugoj državi ne može umanjiti tako ostvareni prihod.

Poreska osnovica

Poresku osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana predstavlja oporezivi dohodak kao razlika između dohotka za oporezivanje (zbir oporezivih prihoda umanjen za plaćene poreze i doprinose i neoporezivi iznos) i ličnih odbitaka, u skladu sa članom 88. Zakona.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana ima pravo na lične odbitke:

• za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade;

• za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade, po članu.

Tako, lični odbici iznose:

• za poreskog obveznika – 253.118 dinara;

• za izdržavanog člana porodice, po članu – 94.919 dinara.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Izdržavanim članovima porodice smatraju se, prema odredbi člana 10. Zakona:

1) maloletna deca, odnosno usvojenici,

2) deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu,

3) unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom,

4) bračni drug,

5) roditelji, odnosno usvojioci.

U smislu Zakona, domaćinstvom se smatra zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda.

Činjenica da su određena lica izdržavana, odnosno da su članovi domaćinstva poreski obveznik dokazuje odgovarajućom dokumentacijom koju treba da prezentuje, odnosno priloži uz poresku prijavu, a u delu 4. Obrasca PPDG-5 – Popis priloženih dokaza treba da unese koje dokaze prilaže o izdržavanim članovima porodice.

Oporezivi dohodak = zbir oporezivih prihoda – plaćeni porez i doprinosi – neoporezivi iznos(1.898.388 dinara)• Poreska osnovica = oporezivi dohodak – lični odbici (za poreskog obveznika 253.118 dinara + za izdržavanog člana porodice, po članu – 94.919 dinara, najviše do 50% oporezivog dohodka)

Poreska stopa

Prema odredbi člana 89. Zakona, godišnji porez na dohodak građana plaća se po progresivnoj poreskoj stopi od 10% i 15%.

Za obveznika – rezidenta koji je u kalendarskoj godini ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade – stopa godišnjeg poreza je 10%. Obveznik – rezident koji je ostvario oporezivi dohodak veći od šestostruke prosečne godišnje zarade, na iznos koji je veći od šestostruke prosečne godišnje zarade, oporezovaće se po stopi godišnjeg poreza u visini od 15%.

Tako se godišnji porez na dohodak građana plaća na oporezivi dohodak po stopi od:

10% – za fizičko lice – rezidenta koji je ostvario oporezivi dohodak u iznosu do šestostruke prosečne godišnje zarade – na iznos do 3.796.776 dinara;

15% – za fizičko lice – rezidenta, koji je ostvario oporezivi dohodak u iznosu koji je veći od 3.796.776 dinara – iznos do 3.796.776 dinara oporezuje se po stopi od 10%, a na iznos iznad 3.796.776 dinara oporezuje se po stopi od 15%.

 

Kako osnovicu godišnjeg poreza na dohodak građana predstavlja oporezivi dohodak, kao razlika između dohotka za oporezivanje iz člana 87. stav 6. Zakona (razlika između ukupnog godišnjeg zbira prihoda iz člana 87. stav 2. Zakona ostvarenih u 2011. godini i plaćenog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na te prihode, umanjena za neoporezivi iznos od 1.898.388 dinara) i ličnih odbitaka (koji iznose za poreskog obveznika 253.118 dinara i za izdržavanog člana 94.919 dinara), na tako dobijeni iznos (oporezivi dohodak kao poresku osnovcu) primenjuje se poreska stopa, i to na iznos oporezivog dohotka do 3.796.776 dinara primenjuje se poreska stopa od 10%, a deo iznosa preko 3.796.776 dinara primenjuje se poreska stopa od 15%.

 

Podnošenje poreske prijave

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana podnosi se na Obrascu PPDG-5 koji je propisan članom 6. Pravilnika.

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2011. godinu dužan je da za ostvareni dohodak u toj godini podnese poresku prijavu sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu po isteku te godine, a najkasnije do 15. marta 2012. godine.

Poreski organ nadležan prema prebivalištu poreskog obveznika, rešenjem utvrđuje godišnji porez na dohodak građana na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

Poreski obveznik je dužan da porez utvrđen rešenjem poreskog organa plati u roku od 15 dana od dana prijema rešenja.

Ako fizičko lice ne podnese poresku prijavu (Obrazac PPDG-5), ili je ne podnese nadležnom poreskom organu ili u prijavi ne navede tačne podatke od kojih zavisi visina poreza, kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara, saglasno članu 168. Zakona.

Način popunjavanja obrasca PPDG-5

Obrazac PPDG-5 sastoji se od pet delova, i to:

1. Podaci o poreskom obvezniku,

2. Podaci o izdržavanim članovima porodice,

3. Podaci o prihodima koji se oporezuju,

4. Popis priloženih dokaza,

5. Napomena poreskog obveznika.

 

Podaci o prihodima koji se oporezuju – deo 3 PPDG-5

U delu 3 Obrasca PPDG – 5 unose se podaci o sledećim prihodima:

– Oporezivi prihodi za koje je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose po odbitku (prema potvrdi poreskog placa),

– Oporezivi prihod od samostalne delatnosti,

– Ostali oporezivi prihodi po rešenju Poreske uprave,

– Oporezivi prihodi za koje je obveznik dužan sam da obračuna i plati porez i doprinose,

– Oporezivi prihodi za koje je obračunat i plaćen porez u drugoj državi (prema potvrdi nadležnog državnog organa te države).

Redni broj 3.1. – Oporezivi prihodi za koje je isplatilac obustavio i platio porez i doprinose po odbitku (prema potvrdi poreskog placa)

• Pod red. br. 3.1.1. – unose se zbirni podaci o zaradama iz čl. 13, 14, 14a i 14b Zakona, i to:

– zarada fizičkog lica ostvarena po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog, prema članu 13. Zakona. To znači da se unosi zarada ostvarena za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarada po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (bonusi, naknade i sl.) i druga primanja po osnovu radnog odnosa koja čine zaradu. Takođe unose se iznosi naknada za rad, kao što su naknada za bolovanje, naknada za porodiljsko odsustvo, naknada za plaćeno odsustvo i dr.);

sva primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, akcija, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, ili robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem, saglasno članu 14. Zakona;

primanje po osnovu korišćenja službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe, kao i korišćenje stambenih zgrada i stanova koji su u vlasništvu poslodavca ili na raspolaganju poslodavca po osnovu zakupa ili po drugom osnovu, uz plaćanje zakupnine ili bez plaćanja zakupnine, osim u slučajevima rešavanja stambenih potreba određenih kategorija lica, saglasno članu 14a Zakona;

premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja, kao i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond, koje poslodavac plaća za zaposlene – osiguranike uključene u dobrovoljno osiguranje, odnosno za zaposlene – članove dobrovoljnog penzijskog fonda, u skladu sa zakonom koji uređuje dobrovoljno osiguranje, odnosno dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, saglasno članu 14b Zakona;

primanja po osnovu naknade troškova i drugih primanja iznad neoporezivog iznosa iz člana 18. Zakona;

druga primanja zaposlenog po članu 120. Zakona o radu, koja su kao pravo zaposlenog u skladu sa opštim aktom, odnosno ugovorom o radu, isplaćivana zaposlenom (na koja se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje), a nisu izuzeta od oporezivanja porezom na zarade (npr. jubilarna nagrada).

U obračun se unose iznosi zarada isplaćenih u 2011. godini, bez obzira na koji mesec se odnosi isplaćena zarada (npr. zarada za decembar 2010. godine koja je isplaćena u januaru 2011. godine smatra se prihodom ostvarenim u 2011. godini i unosi se kao dohodak ostvaren u toj godini).

Napominjemo da u okviru podataka u vezi oporezivanja prihoda za koje je isplatilac obustavio i platio porez po odbitku, pod tačkom 3.1.1. unosi se podatak o oporezivom prihodu koji čini bruto zarada umanjena za neoporezivi iznos od 6.554 dinara (koji je važio za isplate zarada izvršene u januaru 2011. godine), odnosno 7.310 dinara (koji je važio za isplate zarada izvršene od 1. februara do 31. decembra 2011. godine).

• Pod red. br. 3.1.2. unosi se zbirni podatak o ukupnom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti), plaćenim na teret zaposlenog za primanja sa red. br. 3.1.1. Inače, podaci o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje plaćeni na teret poslodavca ne unose se u prijavu.

Poreski obveznik podatke o ostvarenim prihodima i obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima popunjava na osnovu podataka iz potvrde, saglasno članu 106. stav 1. Zakona kojim je propisano da je isplatilac prihoda na koje se plaća porez po odbitku, dužan da obvezniku, prilikom svake isplate, kao i po isteku godine, izda obračun sa podacima o bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama, plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje i plaćenom porezu.

• Pod red. br. 3.1.3. unose se zbirni podaci o oporezivim prihodima ostvarenim van radnog odnosa po osnovu:

– prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (član 55. Zakona);

– prihoda od nepokretnosti (član 68. Zakona);

– prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari (član 82. Zakona);

– prihoda od osiguranja lica (član 84. Zakona);

– prihoda sportista i sportskih stručnjaka (član 84a Zakona);

– drugih prihoda iz člana 85. stav 1. Zakona, kao što su prihodi po osnovu ugovora o delu;
prihodi po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova zaključenih preko omladinske ili studentske zadruge sa licem do navršenih 26 godina života ako je na školovanju u ustanovama srednjeg, višeg ili visokog obrazovanja; prihodi po osnovu dopunskog rada; prihodi po osnovu trgovinskog zastupanja; prihodi po osnovu volonterskog rada; primanja članova upravnog i nadzornog odbora pravnog lica; naknada poslanicima i odbornicima; naknada u vezi sa izvršavanjem poslova odbrane, civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda; primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača; prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih delatnosti, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti, odnosno kao prihod od poljoprivrede i šumarstva u smislu ovog zakona; nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica; primanja iz člana 9. ovog zakona iznad propisanih neoporezivih iznosa (npr. otpremnine isplaćene iznad utvrđenog neoporezivog iznosa); naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca; svi drugi prihodi koji nisu oporezovani po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni plaćanja poreza po ovom zakonu.

Pod ovim rednim brojem unose se zbirni podaci o oporezivim prihodima, odnosno bruto prihodima umanjenim za normirane ili stvarne troškove.

• Pod red. br. 3.1.4. unosi se zbirni podatak o ukupnom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, plaćenim na teret fizičkog lica kao primaoca prihoda sa red. br. 3.1.3.

Takođe, i u ovom slučaju poreski obveznik podatke o ostvarenim prihodima i obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima popunjava na osnovu podataka iz potvrde isplatioca prihoda. Poreski obveznik uz Obrazac PPDG-5 podnosi i potvrde isplatilaca, a u delu 4. Obrasca PPDG-5 – Popis priloženih dokaza, treba da navede sve potvrde koje je priložio uz poresku prijavu.

Prihodi ostvareni po osnovu zarade, autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, naknada za rad sportista i sportskih stručnjaka i drugih prihoda, umanjuju se za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Republici na teret lica koje je ostvarilo prihode, s tim da se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje umanjuju najviše do iznosa doprinosa plaćenih na teret lica koje je ostvarilo zaradu, odnosno oporezive prihode, na iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koja za 2011. godinu iznosi 3.163.980 dinara.

Redni broj 3.2. – Svega

Pod red. br. 3.2. unosi se razlika između zbira iznosa sa red. br. 3.1.1. i 3.1.3. i zbira iznosa sa red. br. 3.1.2. i 3.1.4.

Redni broj 3.3. – Oporezivi prihod od samostalne delatnosti

• Pod red. br. 3.3.1. unosi se podatak o oporezivim prihodima od samostalne delatnosti. Oporezivi prihod od samostalne delatnosti je oporeziva dobit, koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, saglasno članu 33. Zakona. Preduzetniku – osnivaču ortačke radnje oporeziva dobit se utvrđuje u srazmeri sa njegovim učešćem u dobiti, prema aktu o osnivanju ortačke radnje. Preduzetniku koji je paušalno oporezovan oporezivi prihod čini prihod koji je rešenjem poreskog organa utvrđen kao prihod (u paušalnom iznosu) od samostalne delatnosti (član 40. Zakona).

• Pod red. br. 3.3.2. unosi se iznos plaćenog poreza na prihode od samostalne delatnosti, a pod red. br. 3.4. unosi se razlika između oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i plaćenog poreza po tom osnovu.

Redni broj 3.5. – Ostali oporezivi prihodi po rešenju Poreske uprave

• Pod red. br. 3.5.1. unose se zbirni podaci o oporezivom prihodu utvrđenom rešenjem Poreske uprave za 2011. godinu, i to:

– bruto prihod utvrđen rešenjem Poreske uprave procenom prihoda od izvođenja estradnih programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa, saglasno članu 60. Zakona;

– prihod od davanja u zakup nepokretnosti utvrđen rešenjem Poreske uprave, saglasno čl. 68. i 70. Zakona;

– prihod od davanja u zakup pokretnih stvari utvrđen rešenjem Poreske uprave, saglasno članu 82. st. 3. do 5. Zakona;

– oporezivi prihod iz člana 85. Zakona, na koje se ne plaća porez po odbitku, već se utvrđuje rešenjem poreskog organa.

• Pod red. br. 3.5.2. unosi se zbirni podatak o plaćenom porezu i doprinosima na teret primaoca prihoda, a pod red. br. 3.6. unosi se razlika između oporezivog prihoda po rešenju Poreske uprave i plaćenog poreza i doprinosa po tom osnovu.

Redni broj 3.7. – Oporezivi prihodi za koje je obveznik dužan sam da obračuna i plati porez i doprinose

Obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode iz druge države, kod diplomatskog ili konzularnog predstavništva strane države, odnosno međunarodne organizacije ili kod predstavnika i službenika takvog predstavništva, odnosno organizacije, dužan je da sam obračuna i uplati porez po odbitku po odredbama ovog zakona, ako porez ne obračuna i ne uplati isplatilac prihoda. Obveznik ima obavezu obračuna i plaćanja poreza i u slučaju ako porez po odbitku ne obračuna i ne uplati drugi isplatilac, kao i ako prihod ostvari od lica koje nije obveznik obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku (član 107. Zakona).

Fizičko lice koje je ostvarilo zarade ili druge prihode saglasno odredbi člana 107. Zakona, dužno je da u roku od 30 dana od dana kad primi zaradu ili drugi prihod samo obračuna i uplati porez po odbitku i podnese poresku prijavu na Obrascu PP OPO.

• Pod red. br. 3.7.1. unosi se zbirni podatak o oporezivim prihodima koje je poreski obveznik ostvario u 2011. godini po osnovu:

– zarade – čl. 13. do 14b. Zakona;

– prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine – član 55. Zakona;

– prihoda od nepokretnosti – čl. 68. i 70. Zakona;

– prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari – član 82. st. 3. do 5. Zakona;

– prihodi od osiguranja lica – član 84. st. 2. i 3. Zakona;

– prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

– oporezivih drugih prihoda – član 85. Zakona.

Pod red. br. 3.7.2. unosi se zbirni podatak o plaćenom porezu i doprinosima na teret primaoca prihoda koje je sam obveznik platio, a pod red. br. 3.8. unosi se razlika između oporezivog prihoda i poreza i doprinosa na teret primaoca prihoda.

Redni broj 3.9. – Oporezivi prihodi za koje je obračunat i plaćen porez u drugoj državi (prema potvrdi nadležnog državnog organa te države)

Za oporezive prihode ostvarene u drugoj državi, na koje je plaćen porez prema propisima države u kojoj je ostvaren prihod, poreski obveznik dužan je da podnese poresku prijavu o tim prihodima, umanjenim za porez koje je platio po tom osnovu.

Pod red. br. 3.9.1. unosi se zbirni podatak o oporezivim prihodima koje je poreski obveznik ostvario u 2011. godini u drugoj državi po osnovu:

– zarade – čl. 13. do 14b Zakona;

– prihoda od samostalne delatnosti – čl. 33. i 40. Zakona;

– prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine – čl. 55. i 60. Zakona;

– prihoda od nepokretnosti – čl. 68. i 70. Zakona;

– prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari – član 82. st. 3. do 5. Zakona;

– prihodi od osiguranja lica – član 84. st. 2. i 3. Zakona;

– prihoda sportista i sportskih stručnjaka iz člana 84a Zakona;

– oporezivih drugih prihoda – član 85. Zakona.

Pod red. br. 3.9.2. unosi se zbirni podatak o plaćenom porezu na teret primaoca prihoda plaćenim u drugoj državi, prema potvrdi nadležnog državnog organa te države, a pod red. br. 3.10. unosi se razlika između oporezivog prihoda i poreza na teret primaoca prihoda.

Redni broj 3.11. – Ukupan iznos oporezivih prihoda

Zbir svih prihoda unetih na red. br. 3.2. + 3.4. + 3.6. + 3.8. + 3.10. iskazuje se na red. br. 3.11. i predstavlja ukupan iznos oporezivih prihoda umanjenih za porez i doprinose.

Razlika između tako utvrđenog ukupnog iznosa (3.11.) i neoporezivog iznosa (3.12.) u visini od 1.898.388 dinara, predstavlja dohodak za oporezivanje koji se unosi na red. br. 3.13.

Pod red. br. 3.14. iskazuje se iznos ličnih odbitaka na red. br. 3.14.1. i 3.14.2, a najviše 50% od iznosa na red. br. 3.13.

Pod red. br. 3.15. iskazuje se oporezivi dohodak, koji predstavlja poresku osnovicu, kao razlika iznosa dohotka za oporezivanje na red. br. 3.13 i iznosa ličnih odbitaka na red. br. 3.14.

Pod red. br. 3.16. iskazuje se iznos poreza po stopi od 10%, obračunat primenom te stope na iznos oporezivog dohotka na red. br. 3.15.1.

Pod red. br. 3.17. iskazuje se iznos poreza po stopi od 15%, obračunat primenom te stope na iznos oporezivog dohotka na red. br. 3.15.2.

Pod red. br. 3.18. iskazuje se godišnji porez na dohodak građana, kao zbir iznosa na red. br. 3.16. i red. br. 3.17.

Primer:

Obveznik je ostvario u 2011. godini sledeće prihode:

Red. br.

Opis

Iznos

1.

Bruto zarada

3.000.000

2.

Neoporezivi iznos zarade (5.938 + 6.554 x 11)

86.964

3.

Oporezivi iznos zarade (1. – 2)

2.913.036

4.

Porez (12% x 3)

349.564

5.

Doprinosi na teret zaposlenog (17,9% x 1)

537.000

6.

Ukupno porez i doprinosi (4. + 5)

886.564

7.

Prihod za oporezivanje (3. – 6)

2.026.472

8.

Bruto autorski honorar

6.000.000

9.

Normirani troškovi (43% x 8)

2.580.000

10.

Oporezivi prihod (8. – 9)

3.420.000

11.

Porez (20% x 10)

684.000

12.

Doprinos za PIO na teret primaoca (22% x 10)

752.400

13.

Najviša godišnja osnovica doprinosa

3.163.980

14.

Ukupan iznos prihoda kao osnovice doprinosa (1. + 10)

6.420.000

15.

Osnovica doprinosa kao razlika od iskorišćenog dela najviše godišnje osnovice (tj. bruto zarade) do iznosa najviše godišnje osnovice (13. – 1)

163.980

16.

Doprinos na iznos do najviše osnovice (22% x 15)

36.076

17.

Ukupno porez i doprinosi (11 + 16)

720.076

18.

Prihod za oporezivanje (10. – 17)

2.699.924

19.

Bruto prihod od nepokretnosti

3.000.000

20.

Normirani troškovi (20% x 19)

600.000

21.

Oporezivi prihod (19. – 20)

2.400.000

22.

Porez (20% x 21)

480.000

23.

Prihod za oporezivanje (21. – 22)

1.920.000

24.

Ukupan godišnji prihod (7. + 18. + 23)

6.646.396

25.

Neoporezivi iznos

1.898.388

26.

Dohodak za oporezivanje (24. – 25)

4.748.008

27.

Lični odbici (za obveznika i jednog člana)

348.037

28.

Oporezivi dohodak – poreska osnovica (26 – 27)

4.399.971

29.

Oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade

3.796.776

30.

Oporezivi dohodak preko šestostruke prosečne godišnje zarade

603.195

31.

Porez 10% (10% x 29)

379.678

32.

Porez 15% (15% x 30)

90.479

33.

Godišnji porez (31. + 32)

470.157